Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο- «σκούπα» για την επιχειρηματικότητα


Ριζικές αλλαγές που θα επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας σε όλους τους κλάδους περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Στο νομοσχέδιο – σκούπα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η ολική άρση του καμποτάζ, βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, θεσπίζεται μία νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο του σήματος προϊόντων και υπηρεσιών, ρυθμίζεται το ζήτημα των μεσιτών ακινήτων και καλύπτονται κενά της υφιστάμενης νομοθεσίας για θέματα όπως το καθεστώτος των αγορανομικών κυρώσεων.

Ακόμη, μειώνονται τα ποσοτικά όρια των προϋποθέσεων για στρατηγικές επενδύσεις και επιδιώκεται η πλήρης αντικειμενικοποίησή τους και προστίθενται ευνοϊκότερες διατάξεις για τις βιομηχανικές επενδύσεις.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζεται η έννοια της στρατηγικής επένδυσης, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του ν.3894/2010, ενώ επιδιώκεται η πλήρης αντικειμενικοποίηση των προϋποθέσεων ένταξης.

Ειδικότερα:

α) Αναπροσαρμόζονται τα όρια του συνολικού κόστους των επενδύσεων που ορίζονται ως στρατηγικές, και διαμορφώνονται πλέον αντί για 200.000.000 ευρώ σε 100.000.000 ευρώ, ή σε 40.000.000 ευρώ με τη παράλληλη δημιουργία τουλάχιστον 120 θέσεων εργασίας (αντί για 75.000.000 ευρώ και 200 θέσεων εργασίας), ενώ ορίζεται εφεξής ως στρατηγική η επένδυση που δημιουργεί άνω των 150 νέων θέσεων εργασίας (αντί των 250 που προβλέπονται σήμερα).

β) Επιπλέον, εισάγεται ειδική κατηγορία στρατηγικής επένδυσης, στον τομέα της βιομηχανίας, εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό κόστος της επένδυσης πρέπει να είναι άνω των 15.000.000 ευρώ, ποσό που προσιδιάζει στα πραγματικά μεγέθη του κλάδου της βιομηχανίας και απηχεί την κεντρική πολιτική επιλογή για την ενίσχυση της κατασκευής σύγχρονων βιομηχανικών και παραγωγικών υποδομών στη χώρα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη δημιουργία αυτόνομης ανάπτυξης.

γ) Θεσπίζεται νέο κριτήριο υπαγωγής για τις επενδύσεις άνω των 3.000.000 ευρώ, οι οποίες προωθούνται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Jessica, εργαλείο χρηματοδότησης επενδυτικών έργων προωθούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στοχεύει στην υλοποίηση, μέσα από αστικές παρεμβάσεις, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) να εντάξει στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων τελικές επενδυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών, ενώ προβλέπονται πλέον δύο τύποι εγγυητικών επιστολών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 0,5% του κόστους της επένδυσης, η οποία επιστρέφεται στον επενδυτή με το πέρας της αδειοδοτικής διαδικασίας, και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 0,75% του συνολικού κόστους της επένδυσης, η οποία επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της επένδυσης, αντί μιας εγγυητικής επιστολής έως το 2% της επένδυσης που ισχύει σήμερα.

Με αυτό τον τρόπο, εξορθολογίζεται η διαδικασία σε σχέση με την εγγυητική επιστολή, που δημιουργούσε πρακτικές δυσχέρειες ανταπόκρισης από πλευράς των τραπεζών, κυρίως λόγω των σημερινών εξαιρετικά δυσχερών συνθηκών λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, περιορίζοντας χρονικά το κόστος για τον επενδυτή, χωρίς όμως να διαταράσσεται ή να απειλείται το δημόσιο συμφέρον.

Εισάγεται η Διαδικασία Αδειοδοτικής Προώθησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, στη λειτουργία και τον σκοπό της εταιρίας «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει επιπλέον την ευθύνη λειτουργίας «υπηρεσίας μιας στάσης» (one-stop-shop) για τη διαπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των μη στρατηγικών επενδύσεων.

Επιταχύνεται και απλοποιείται η διαδικασία εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών, μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης και εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων, εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και η σύσταση και η λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της αγοράς για τον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών ποιότητας, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Επίσης, εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων δίνοντας το μεγαλύτερο βάρος στη σύμβαση μεσιτείας, ώστε να μειωθεί το ποσοστό των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της και να εξαλειφθούν κακόβουλες πρακτικές που έχουν οδηγήσει στην παγίωση της δυσπιστίας των καταναλωτών απέναντι στους μεσίτες- εντολοδόχους τους.

Επίσης η πλήρης λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) έχει αναδειχθεί σε μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, ενώ αποτελεί και μια από τις βασικές μνημονιακές μας υποχρεώσεις. Σε ό,τι αφορά στη δημοσίευση των ισολογισμών των εταιρειών στις εφημερίδες αναφέρεται ότι εφόσον η υπόχρεη εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κοινοποιήσει αυτήν στο ΓΕΜΗ, η δημοσίευση θα πραγματοποιείται, πέραν της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

Στις διατάξεις προβλέπεται και αλλαγή στις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης των διεξαγόμενων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνών (αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων). Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης ενώ υπάρχουν βελτιώσεις και για τον πτωχευτικό κώδικα.

Επίσης μεταφέρεται πίσω στο υπουργείο Ανάπτυξης η εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και λύνονται διαδικαστικά θέματα σχετικά τις κυρώσεις του ελεγκτικού μηχανισμού με βάση τις αλλαγές της διοικητικής δομής λόγω του Καλλικράτη.

Επέρχονται ορισμένες βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ολοκληρώνεται η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών ΟΚΑΑ ΑΕ και ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ, υπάρχουν ρυθμίσεις για ΕΤΕΑΝ και ΜΟΔ. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια το αντικείμενο των οποίων εντάσσεται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που υποβλήθηκαν μέχρι τις 29-1-2010, αλλά και όλων των σχεδίων που υποβλήθηκαν για την υπαγωγή τους στο ν.3299/2004 και εισάγεται ρύθμιση σχετικά με τη δέσμευση και απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της λειτουργίας δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων σε υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Επίσης, προβλέπεται η υποχρεωτική ιχνηθέτηση των υγρών καυσίμων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια και διευρύνονται οι τρόποι παρακολούθησης των παιγνίων, των παιγνιομηχανημάτων και των ιστοτόπων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου της ΕΕΕΠ.

Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E.

Με το εισαγόμενο προς έγκριση Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens Α.Ε. στο άρθρο 324, επιλύονται οι διαφορές και εκκρεμότητες που σχετίζονται κάθε είδους υποθέσεις, αξιώσεις ή ισχυρισμούς που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους, ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της SIEMENS, περιλαμβανομένων των υποθέσεων που διερευνήθηκαν από τις Αρχές στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ ή την Debevoise & Plimpton LLP, και περιλαμβανομένων των υποθέσεων που καλύφθηκαν από τις ρυθμίσεις της Siemens το έτος 2008 με τις Γερμανικές Αρχές, καθώς και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) στις ΗΠΑ.

Τροποίηση Σύμβασης Λιμένων με COSCO

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λόγω της κρίσης είναι αγκαία και προκύπτει σαφής ωφέλεια για την ΟΛΠ Α.Ε., λόγω οριστικοποίησης της προσφοράς υπερβάλλουσας χωρητικότητας των λιμενικών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων και της διατήρησης και αύξησης των συνολικών εσόδων από την παραχώρηση.

Ελεύθερες Ζώνες και Αποθήκες

Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου επιτυγχάνεται ο συγκερασμός των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας (Εθνικός- Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας), που επιτρέπουν την εγκατάσταση παραγωγικών- μεταποιητικών επιχειρήσεων στις ελεύθερες ζώνες, προς εκείνες του ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων» (ΦΕΚ Α΄143), ώστε να είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο υποδοχής αιτημάτων ιδρύσεως ελεύθερων ζωνών και ελεύθερων αποθηκών στα επιχειρηματικά πάρκα, με ταυτόχρονη δυνατότητα εγκατάστασης και βιομηχανικών παραγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσα στις ελεύθερες ζώνες των επιχειρηματικών πάρκων αυτών.

Εξαγωγές

Θεσπίζονται και θεσμοθετούνται νέες, ουσιαστικές και απαραίτητες, για την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου. Πρώτων, η τήρηση του Γενικού Μητρώου Εξαγωγών, καθώς και την ενοποίηση όλων των σχετικών στατιστικών καταγραφών, ώστε οι εξαγωγείς να μην επιβαρύνονται με την υποχρέωση να υποβάλλουν επανειλημμένα στις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Δεύτερον, η καθιέρωση ενός συμβολικού βραβείου εξαγωγικής δραστηριότητας, το οποίο θα λειτουργεί ως ηθική δικαίωση, αλλά και ως κίνητρο για τους εξαγωγείς.
Ακόμα, θεσμοθετείται το ψηφιακό one stop shop για τους εξαγωγείς, το Single Window και καταργείται η υποχρέωση του εξαγωγέα να εγγράφεται σε ειδικό μητρώο στα Επιμελητήρια με επιπλέον κόστος. Πλέον, θα αρκεί η εγγραφή στο ΓΕΜΗ.

Εθνικό «σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών»

Δημιουργείται εθνικό «σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών», το οποίο θα φέρουν, προαιρετικά, ως επισήμανση, τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και συμμορφώνονται συστηματικά με προδιαγραφές, οι οποίες θα εκπονηθούν από αρμόδιους φορείς. Σκοπός του σήματος είναι, η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ώστε να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων και να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές. Περαιτέρω, αποφεύγονται τα φαινόμενα παραπλάνησης μέσω παράνομων «ελληνοποιήσεων» και επιτυγχάνεται, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται και θέματα θαλασσίου τουρισμού, όπως η πλήρης άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα, με την κατάργηση των περιορισμών που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς, με στόχο την προσέλκυση πλοίων με ξένη σημαία στα ελληνικά ύδατα, καθώς και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα βελτίωσης των λιμενικών υποδομών και της νομοθεσίας περί λιμένων έργων καθώς και θέματα αλιευτικής πολιτικής. Τέλος, περιλαμβάνονται θέματα βελτίωσης της λειτουργίας των φορέων που υπάγονται διοικητικά στον τομέα της ναυτιλίας.

ΠΗΓΗ: newscode.gr